policy

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Return & refund policy / pwotokòl retounen ak ranbousman

Retounen

1.- Kliyan genyen twa (3) jou pou li retounen yon pwodwi li fin achte apre dat li te disponib pou kliyan an te resevwa li oubyen li te resevwa li a.

1.1.- Kondisyon pou yon kliyan retounen yon pwodwi li fin achte

1.1.1.- Premye kondisyon an se sa ki ekri nan atik 1 an, lòt kondisyon ki dwe akonpaye li se : si pwodwi a pa kòrèk sa vle di si li pa fonksyone byen ; si koulè li te chwazi a se pa li ki rive jwenn li ; si mkodèl li te chwazi a se pa li li resevwa ;si dèskripsyon pwodwi a pa kòrèsponn ak fonksyònman li ; nan ka yon pwodwi ki nèf, si li andomaje sa vle di li domaj fizik : kase oubyen kraze oubyen li manke yon eleman selon dèskripsyon ki te afiche sou pwodwi a.

1.2.- Se 2 kondisyon pou pi piti ki pou reyini pou yon kliyan retounen yon pwodwi li fin achte :

– kondisyon atik 1

– Yonn nan kondisyon ki sot repete nan paragraf 1.1.1 an.

1.2.1.- Si gen 2 kondisyon ki reyini jan li ekri nan atik 1.2 a kliyan an ka retounen pwodwi a. men lè kliyan an retounen yon pwodwi antrepriz la ap ekri kliyan an pou di li li resevwa pwodwi a epi se apre 2 jou li fin analize pwodwi a li ap ekri kliyan pou di li li konfime nòt li te ekri pout e di li ap retounen pwodwi a. Men, fòk pwodwi a retounen menm jan antrepriz la te voye li bay kliyan an.

1.2.2.- Pou antrepriz la fè swivi ak pwodwi ki retounen an lè li aksèpte kèt kliyan an fòk:

a) Pwodwi a retounen nan menm anbalaj li te voye li bay kliyan an

b) kliyan an pa itilize pwodwi a ( sèvi ak li pandan plizyè jou)

c) Pwodwi a pa gen okenn domaj fizik (si se pa yonn nan kondisyon retounen an)

d) Pwodwi a retounen ak menm nimewo seri li te genyen lè kliyan an te resevwa li a

1.2.3.- Antrepriz la pap fè okenn swivi pou pwodwi ki retounen pou apresiyasyon kliyan an : «  m pa renmen li », « m panse li te yon lòt jan » , «  m panse li te ka fè yon bagay anplis », eksetera…

2.- Swivi pou pwodwi ki retounen nan bon kondisyon epi antrepriz la aksèpte pwodwi ki retounen an.

2.1.- Antrepriz la pa remèt lajan

2.2.- Antrepriz la ap satisfè kòmand kliyan an nan stòk li te déjà genyen

a) Si stòk pwodwi fini, kliyan an ap chwazi yon lòt pwodwi ki gen menm valè lajan ak sa li te kòmande a, oubyen li chwazi plizyè pwodwi ke adisyon lanjan yo egal a valè kòb li te peye pwodwi li te kòmande a.

3.- Chiping pwodwi ki retounen an

a) Antrepriz la pap peye kòb kliyan depanse pou retounen pwodwi a

b) Daprè premye paragraph atik 1.3.2 a si pwodwi kliyan an chazi a oubyen chwazi yo peze plis pase pwodwi li te kòmande yo, ebyen kliyan an ap peye pwa oubyen kantite liv ekstra a lè antrpriz la ap revoye kòmand lan ba li.

4.- Chiping pwodwi oubyen sèvis kliyan an konsome

4.1.- Antrepriz la voye pwodwi oubyen sèvis kliyan an konsome a oswa dirèkteman lakay li si adrès la pa poze pwoblèm, oswa non yon enstitisyon ke antrepriz la siyen yon kontra ak li pou li pou sa.

a) Nan dezyèm ka a, kliyan an dwe pase pran pwodwi a nan orè fonksyònman enstitisyon an lè antrepriz la te di li pwodwi a oubyen sèvis li konsome a tap diponib.

b) Pwodwi a ap disponib pandan kenz (15) jou nan enstitisyon an, pase delè sa a enstitisyon an ap retounen pwodwi oubyen sèvis konsome a bay antrepriz la.

c) Si kliyan an gen yon anpèchman pou li vin resevwa pwodwi li achte a oubyen sèvis li konsome a li dwe avèti enstitisyon kontrakte a avan limit kenz (15) jou a pou yo chita sou yon randevou. Nan ka sa a enstitisyon an ka chaje kliyan an yon frè paske dat la ap depase period limit la.

d) Frè enstitisyon an ap chaje kliyan pap pi plis pase 50 goud chak jou sa ap depann de volim koli ; men si dat yo antann nan pase enstitisyon an ap retounen pwodwi a bay antrepriz la epi lè sa a kliyan ap dwe total jou antant lan te fèt la.

4.2.- Depi enstitisyon kontrakte a tounen pwodwi oubyen sèvis la bay antrepriz la otomatikman kliyan pèdi doub (2 fwa) kòb chiping li te peye a.

a) Antrepriz la ap anonse kliyan an ke pwodwi li te achte a oubyen sèvis li te konsome a retounen vin jwenn li ; kliyan dwe peye 2 fwa kòb chiping lan pou antrepriz la revoye pwodwi a pou li.

b) Si kliyan an te déjà antann ak enstitisyon kontrakte a, li ap gen pou peye 2 fwa kòb chiping lan plis total jou antant li te fè ak enstitisyon kontrakte a.

5.- Sèvis enfòmatik

5.1.- Tout sèvis enfòmatik kliyan an solisite, depi li fin reyalize tout pwosesis pou konkretize sèvis la, li konsome sèvis la.

5.2.- Antrepriz la pa remèt lajan oubyen kòb ke kliyan an peye pou sèvis li konsome

5.3.- Antrepriz la pa remèt kòb chiping, lè kliyan an pa disponib pou resevwa sèvis li fi konsome a.

5.4.- Antrepriz la pa rèsponsab move eksplikasyon oubyen konfigirasyon ewone kliyan an ; eksplikasyon kliyan an bay la se li antrepriz la ap egzekite ;

5.4.1.- Si eksplikasyon kliyan an pa ka ezekite antrepriz la ap voye yon mesaj sou imel ak yon mesaj sou telefòn pòtab kliyan an pou di li sa li mande a pa posib.

5.4.1.1- Kliyan an dwe reponn prese prese pou li bay eksplikasyon an oswa pa yon apèl telefonik ke antrepriz la ap anrejistre pou prèv oubyen yon emel pou li fè plis limyè sou sa li vle antrepriz la reyalize pou li a.

5.5.- Sèvis enfòmatik san pou san (100%) dijital

5.5.1.- Tout sèvis enfòmatik kote kliyan an pap gen anyen fizik kap retounen vin jwenn li

5.5.2.- Lè antrepriz la vann yon kòd pou kliyan an debloke yon aparèy elektwonik li pa rèsponsab si kliyan an mal itilize kòd la oubyen si kliyan an pa itilize kòd la nan tan oubyen peryòd antrpriz la bay pou itilize l la.

5.5.3.- Lè antrepriz la vann yon konesans sou fòm odyo oubyen sou fòm videyo li pa rèsponsab si kliyan an pa gen nivo pou entèprete li oubyen kliyan an fè move itilizasyon ak li.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]